ALGEMENE VERKOOPS- EN BEDRIJFSVOORWAARDEN

1. TOEPASSING : Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die ons worden toevertrouwd. Alleen afwijkingen die door ons schriftelijk werden bevestigd kunnen de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst van onzentwege kunnen de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden vermeld op de bestelbons van onze klanten niet tegen ons worden ingeroepen. Een contract wordt altijd geacht te zijn afgesloten aan onze voorwaarden, waarbij de aanvaarding van een bestelling niet betekent dat wij ons aansluiten bij de aankoopvoorwaarden van onze medecontractant.

2. OFFERTES : Tenzij schriftelijk het tegendeel is bedongen in onze offerte, behouden wij ons het recht voor deze offerte te wijzigen, voor zover deze niet schriftelijk werd aanvaard door onze medecontractant. In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijzigingen die er eventueel aan worden aangebracht. De verbintenissen aangegaan door de agenten van ons bedrijf verbinden het bedrijf slechts na schriftelijke bevestiging door het bedrijf. Tenzij de offerte een optietermijn vermeldt, bedraagt die termijn 3 maanden.

3. BESTELLINGEN : Het toevertrouwen van de bestelling houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van onze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. Elke bestelling die ons wordt toevertrouwd verbindt ons pas na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Elk contract wordt dus geacht te worden afgesloten op de maatschappelijke zetel van ons bedrijf. De technische voorwaarden van onze leveringen zijn de referentievoorwaarden van onze offertes of bevestigingen van de bestellingen. De gegevens vermeld in de samen met de offertes overgemaakte stukken, zoals tekeningen, plannen, illustraties, gewichtsspecificaties, enz... zijn slechts bij benadering opgegeven, behoudens bijzondere verbintenis van onzentwege of voor zover niet anders bedongen is door onze medecontractant. De schetsen, tekeningen of kopies waaran de koper geen gevolg geeft zullen worden gefactureerd en blijven onze eigendom. De overhandiging van het « goed voor drukken » ontslaat ons van elke aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. Auteurswijzigingen komen ten laste van de klant. Het zetwerk, de films, de clichés die door ons zijn gemaakt blijven onze eigendom en kunnen niet worden opgeëist door de klant. De klant die een uitvoerings- of reproduktieopdracht geeft wordt verondersteld daartoe het recht te hebben. Hij neemt alle aansprakelijkheid op zich ten opzichte van derden en daardoor ontslaat hij ons van elke aansprakelijkheid. 

Alle modelen, tekeningen, schetsen, zetwerk, interpretaties, lay-out in om het even welke techniek, gemaakt door onze diensten, blijven uitsluitend onze eigendom en mogen niet worden geïmiteerd of nagemaakt, op straffe van schadevergoeding. Het namaken of imiteren ervan, onder gelijk welke vorm en met gelijk welk procédé, wordt beschouwd als een vervalsing of als een daad van oneerlijke concurrentie, als zulks is gebeurd zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. De overdracht of facturatie van de tekeningen, de clichés, het typografisch zetwerk, enz... houdt op zich geen enkele afwijking in van het voorgaande, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afspraak. En speling van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid van elk van de modellen wordt toegestaan door de klant. Wat de kleur en het gewicht van ons papier en drukmateriaal betreft, houden wij ons aan de gebruikscodes die van toepassing zijn in de typografie, met name : 

a) een tolerantie van 5% van het gewicht per riem en van 10% voor de dikte van het materiaal. 

b) de juistheid en de gelijkvormigheid van de kleur van het materiaal worden niet gewaarborgd. Elke afwijking van de hierboven vermelde voorwaarden, die eventueel zijn bepaald in de brieven of bestelbons van onze klanten, zullen als van nul en gener waarde worden beschouwd, als deze afwijkingen niet uitdrukkelijk door ons werden aanvaard.

4. ANNULERING VAN DE BESTELLING DOOR DE KLANT : De annulering door de klant van één van zijn bestellingen, die nog niet in uitvoering is, zal aanleiding geven tot het betalen door de klant van een conventionele, forfaitaire schadevergoeding van 25% op de totaalprijs van de bestelling. Deze schadevergoeding moet dienen voor het dekken van de administratieve kosten die ons bedrijf heeft moeten doen voor het opmaken van de offertes, de briefwisseling, het vooraadbeheer envenals voor het verlies van onze winst. De annulering van een bestelling in uitvoering zal leiden tot de betaling door de klant van een conventionele, forfaitaire schadevergoeding van 80% op de totaalprijs. Als de bestelling volledig is uitgevoerd en volledig klaar is om te worden geleverd, zal de schadevergoeding 100% bedragen van de totaalprijs.

5. LEVERTERMIJNEN : De vermelde termijnen worden slechts gegeven bij benadering. Ze houden geen enkele verbintenis van onzentwege in, behalve als voor een bestelling door beide partijen schriftelijk een dwingende termijn zou zijn bepaald, voordat ons bedrijf de bestelling van de klant heeft aanvaard of voordat de klant onze offerte heeft aanvaard. Zelfs in dat laatste geval kan de klant alleen schadevergoeding eisen, in het geval de levering of de produktie een achterstand zou hebben, als deze schadevergoeding op voorhand en door beide partijen schriftelijk werd bevestigd, waarbij het bedrag van deze vergoeding echter nooit hoger mag zijn dan 10% van de totaalprijs. De gevallen van overmacht zijn in elk geval voorbehouden aan de verkoper. Onze termijnen gaan trouwens pas in op de datum waarop de koper ons de volledige en definitieve specificaties, de te leveren hoeveelheden, afmetingen en categorieën overhandigt.

6. ONTVANGST-VERZENDING VAN DE GOEDEREN : Behoudens schriftelijk tegenbericht moeten de in een contract bepaalde goederen door de koper worden opgehaald op de zetel van het bedrijf, en dit binnen de gestelde termijn. Op dat ogenblik is de verkochte koopwaar officieel goedgekeurd of wordt ze geacht dat ze zijn, in weerwil van de veronderstelling dat de levering conventioneel voor onze rekening zou komen. In dat laatste geval kan de koper, op zijn verzoek en zijn kosten, de koopwaar in ontvangst nemen en controleren, voordat die wordt getransporteerd, in de door ons aangeduide magazijnen of fabrieken op het vlak van uitzicht, afmetingen en hoeveelheid. Elke klant moet bij ons toekomen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst en bij aangetekende brief. Elke klacht die na die termijn of op een andere wijze bij ons toekomt zal niet ontvankelijk zijn. 

7. VERZENDING : Als de medecontractant zou eisen dat de goederen door ons worden geleverd op een door hem gekozen plaats : deze goederen reizen dat volledig op kosten en op risico van de koper, zelfs bij « franco huis ». Het verschepingsdocument van de goederen is het bewijs van deze verzending. Als er bij de bestelling geen instructies voor verzending werden gegeven, wordt de bestelling verstuurd in het beste belang van de koper, maar zonder verbintenis van onzentwege met betrekking tot de laagste kostprijs.

8. CLAUSULE VAN VOORBEHOUD VAN EIGENDOM : De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen, materialen of installaties tot aan de volledige betaling van de prijs en toebehoren (eventuele kosten, interesten en boetes). Het is de koper bijgevolg uitdrukkelijk verboden de verkochte goederen, zelfs gedeeltelijk, te verkopen, over de dragen, in pand te geven en in het algemeen er afstand van te doen voor de afsluiting van zijn rekening, op straffe van vervolging voor overtreding, met name overeenkomstig de artikels 491, 521, 522 en 523 van het Strafwetboek.

9. FACTUREN : Elke klacht over de inhoud van de factuur moet bij ons toekomen binnen 15 dagen na de factuurdatum, bij aangetekende brief, waarna de factuur wordt beschouwd als aanvaard door de koper. Op vraag van de koper en op zijn kosten versturen wij de factuur aangetekend en/of express. De bestellingen met een brutobedrag onder 25 € worden niet gefactureerd, behalve als ze in onze werkplaatsen worden opgehaald en contant betaald. Aangezien de bestellingen worden geacht te zijn gedaan op onze zetel, zijn onze facturen betaalbaar op dezelfde plaats, zonder korting. De al dan niet geaccepteerde wissels of de wisselbrieven vormen geen schuldvernieuwing of afwijking van deze clausule.

10. BETALING : De betaling moet gebeuren volgens de factuurgegevens zonder kosten voor ons, inclusief BTW en dit binnen de gestelde termijn. Tenzij anders vermeld op de factuur, moet de betaling contant en onverwijld gebeuren. Alle huidige en toekomstige door de wet of de overheid opgelegde taxen en vermeerderingen komen uitsluitend ten laste van de koper.

11. CLAUSULE VAN VERVAL : Bij niet-betaling van een vervallen factuur heeft de verkoper het recht het verval in te roepen van de termijn die is voorzien voor de andere nog niet vervallen facturen, en dit zonder ingebrekestelling en van rechtswege, in hoofdsom, strafbepaling en interesten. Bijgevolg worden alle nog lopende facturen opeisbaar.

12. WANBETALING : Elke som die niet is betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van interesten van 15% per jaar ingaande op de vervaldag van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldag niet-betaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met een conventionele schadevergoeding, bij wijze van strafbepaling, voor een bedrag van 15% van het resterend saldo dat verschuldigd is op de vervaldag, met een minimum van 50 €, onder voorbehoud van alle andere vergoedingen en/of interesten. Een conventionele interest van 15% zal bovendien van toepassing zijn op deze strafbepaling, ingaande op de vervaldag van de factuur, tot aan de volledige betaling. Elke gedeeltelijke betaling zal eerst in mindering

worden gebracht op de kosten, vervolgens op de vervallen interesten en tenslotte op het kapitaal, overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de inhoud van elke mindering en elke eerder meegedeelde tussentijdse verrekening. De hierboven vermelde strafbepaling van 15% kan ook worden geëist door de consument, krachtens de wet van 14.07.91 zoals bepaald door de wet van 14.07.91 in de veronderstelling dat de koper de goederen niet zou leveren of de in de overeenkomst vermelde werken niet zou uitvoeren.

13. TOEKENNING VAN DE BEVOEGHEID EN TOEPASBAAR RECHT : Elke betwisting inzake de interpretatie of de uitvoering van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ons bedrijf, met name de rechtbanken van de plaats waar het contract is afgesloten, van de plaats waar de goederen worden opgehaald en van de plaats waar de factuur wordt betaald. Het contract wordt geacht te zijn afgesloten onder de gelding van de Belgische wetten.